top of page

Studentpraktikantordning og arbeidsmuligheter i Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har i en årrekke være et av landets mest attraktive arbeidsplasser innen juss, og det med god grunn. Enheten tilbyr unike arbeidsoppgaver i et dyktig arbeidsmiljø, og arbeidshverdagen er variert. Men hvilke arbeidsmuligheter tilbyr departementet, og hva innebærer det å være praktikant hos dem? Juridikum har tatt en samtale med Martin Sørby om temaene. Han er avdelingsdirektør og nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling. Hovedfokuset for samtalen var arbeidshverdag, arbeidsoppgaver, og søknadsprosess.


Avdelingsdirektør og nestleder, Martin Sørby

Rettsavdelingen er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforsamlingen, som samler de fleste av alle juristene i Utenriksdepartementet. Avdelingen har særlig ansvar for folkerettslige synspunkter i internasjonale fora, og deles i 3 ulike seksjoner. (i) En seksjon med ansvar for EØS-rett og handelsrett, (ii) en seksjon med ansvar for havrett og traktatrett, og (iii) til sist en seksjon med ansvar for humanitærrett, internasjonal strafferett og menneskerettigheter.


Arbeidsmuligheter og sentrale arbeidsoppgaver

Som ferdigutdannet jurist vil man som ansatt i rettsavdelingen kunne delta i en rekke spennende og omfattende prosesser. Som eksempel nevner Sørby fremforhandling av nye konvensjoner eller regelutvikling på dette feltet, hvilket er en nokså langvarig og møysommelig prosess i internasjonal sammenheng. Avdelingen bistår også andre departementer og statlige institusjoner på folkerettens område, blant annet ved å avgi rådgivende tolkninger om gjeldende folkerett. På denne måten bidrar avdelingen til å ivareta og sikre Norges rettigheter internasjonalt, og sørger for at forvaltningens handlinger er innenfor det folkerettslige regelverket. Ikke minst har avdelingen ansvar for gjennomføring av sanksjoner, hvilket innebærer å konvertere EU-regelverk til nasjonal rett, iverksette, gjennomføre, og informere om disse.


En alminnelig arbeidsdag for de ansatte i rettsavdelingen, er naturlig nok variert. Det arbeides mye med de øvrige departementene, særlig de med betydelig internasjonal berøringsflate, slik som justis-, forsvars-, finans-, og næringsdepartementet. Det kreves også en del reising, blant annet for å kunne delta i internasjonale forhandlingsprosesser (eksempel i NATO, ESA, EØS, Europarådet eller FN) og ha løpende kontakt med kolleger i andre land. I tillegg vil arbeidshverdagen variere etter den konkrete stillingstype og hva som skjer i samfunnet for øvrig. Per dags dato arbeides det mye med Ukrainakrigen, der avdelingen blant annet bidrar med rettslige råd og vurderinger i tilknytning til våpendonasjoner og humanitær bistand.


Foto: Dan P. Neegaard

De ansatte i Utenriksdepartementet har også mulighet til å jobbe på utestasjon som diplomat. Dette er en unik mulighet som sikrer variasjon i de ansattes arbeidshverdag. Det finnes i underkant av 100 ulike ambassader og delegasjoner å velge mellom. Diplomatene ledes som regel av en ambassadør, og har som sin hovedoppgave å representere og forankre Norges interesser og synspunkter i vedkommende tjenesteland. Dette kan blant annet innebære å delta i det offentlige rom eller å ta direkte kontakt med tjenestelandets myndigheter. Etter at diplomatens opphold på utestasjon er over, må vedkommende arbeide i Utenriksdepartementet i minimum 2 år, før en eventuell ny utstasjonering kan finne sted.


Rekruttering og opptakskrav

For å kunne jobbe i Utenriksdepartementets rettsavdeling er det et krav om norsk mastergrad i rettsvitenskap. En typisk kandidatprofil vil Sørby typisk beskrive som en flink jurist som har jobbet to til fire år med noe relevant og interessant for departementet. Dette kan være advokatvirksomhet eller offentlig forvaltning, men også andre ting vil være interessant. Det er selvsagt et pluss dersom kandidaten har en interesse og en viss kompetanse innenfor folkeretten.


Avdelingen rekrutterer ansatte gjennom departementets Aspirantkurs. Dette er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten, som kombinerer både opplæring og praksis- i Norge og i utlandet. Aspirantkurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Det stilles høye krav både faglig og personlig, men det er ikke nødvendigvis alt for strenge karakterkrav for å bli tatt opp til kurset.


Erfaringsmessig er det imidlertid ikke mange nok jurister som gjennomfører aspirantkurset, hvilket medfører at departementet også gjennomfører ekstern rekruttering. Dette er en alminnelig søknadsprosess med CV og søknad. Ved ekstern rekruttering er de relativt strenge på karakterer, ettersom rettsavdelingen er et ekspertorgan som både sentralforvaltning og publikum skal kunne ha tillit til. Men også andre faktorer er viktige. Blant annet vil betydelig språkkompetanse, politisk arbeid, eller organisasjonsarbeid gjøre kandidaten mer interessant.


Studentpraktikantordningen

For studenter tilbyr Utenriksdepartementet studentpraktikantordning. Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden, og i dag er det i overkant av 60 ulike ambassader og delegasjoner å velge mellom. Dette er en unik mulighet til å få et innblikk i utenrikstjenesten, og hva det innebærer å jobbe på utestasjon. Erfaringsmessig er utenriksstasjonene gode på å trekke studentene inn i det meste av arbeid, men det tildeles også selvstendige arbeidsoppgaver. Oppgavene kan bestå av å være assistent til en diplomat, innhente informasjon, skrive rapporter, eller tilrettelegge møter.


For jusstudenter finnes det dessuten egne praktikantstillinger som er forbeholdt dem, der studenten i en eller annen form arbeider aktivt med folkerett. Slike stillinger finnes blant annet i Haag, New York, Strasbourg og Genève.


Praktikantordningen er ikke lønnet, men det gis tilstrekkelig med stipend til å leve for. Alt det praktiske, slik som for eksempel bosted og forsikring, er imidlertid opp til praktikanten selv å ordne.


Det legges ut praktikantstillinger hvert halvår, og den første utlysningen i 2023 skjer allerede i januar og februar. I løpet av februar vil trolige alle tilgjengelige praktikantstillinger for høsten 2023 være lagt ut, uttaler Sørby. Klikk her for å komme til ledige praktikantplasser.


Når det gjelder karakterer og øvrige kvalifikasjoner, legges det ikke skjul på at det er skarp konkurranse om plassene. Det er vanlig at studenter søker mange ganger før de får napp, og det er vanlig å søke til flere stasjoner samtidig. Det stilles imidlertid ingen formelle krav til hvor langt studenten må ha kommet i utdanningsløpet, og søkere prioriteres ikke etter dette. Likevel er det slik at de fleste søkere har begynt på master, eller nettopp blitt ferdig med bachelor.


Har du spørsmål til Utenriksdepartementet? Ta kontakt med Juridikum her eller på Instagram, så vil spørsmålene videreformidles til departementet.


Artikkelen er skrevet og publisert etter godkjenning fra Martin Sørby.


Relaterte innlegg

Se alle

Comments


bottom of page