top of page

Studentenes muligheter i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er et av Norges største fagmiljøer innen fagområdene erstatningsrett, helserett, forvaltningsrett, EU/EØS- rett og prosedyre. Deres samfunnsoppdrag er å ta vare på rettssikkerheten til brukere av og ansatte i helsetjenestene. Vurderingene deres er viktige for både enkeltpersoners livssituasjon og fellesskapets interesse i offentlig finansierte og velfungerende helsetjenester.

Praktikant, deltidsjobb, sommerjobb, praksisplass, masterstipend for jusstudenter

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er et forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler klager på vedtak fra 12 offentlige instanser og er sekretariat for fire uavhengige nemnder. Omtrent 80 % av deres ansatte er jurister, i tillegg til en egen rettsaksavdeling med kun advokater og fullmektiger, som fører rettsaker i alle landets domstoler.


En forutsetning for å kunne jobbe hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er at man har master, fortrinnsvis i rettsvitenskap. Som en konsekvens av dette vil studenttilbudene deres trolig være mest relevant for studenter med planer om master. Det er kun stillinger tilknyttet f.eks. HR, økonomi, Service- og dokumetsenteret osv. som ikke har krav til master.


Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har flere ulike tilbud for studenter, deriblant deltidsstillinger, praksisplasser, praktikantordninger, sommerjobber, samt faglig veiledning av masterstudenter og masterstipend. I tillegg arbeider de tett med Juristforbundet Student, ved å arrangere forelesninger m.m.


Som deltidsansatt får du et unikt innblikk i offentlig forvaltning, og ikke minst kjernevirksomheten hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Arbeidsoppgavene består i all hovedsak av enklere forberedende saksbehandling, anonymisering av vedtak, posthåndtering, betjening av sentralbord og andre typiske kontoroppgaver. Arbeidstid bestemmes etter avtale, men det vanlige er å jobbe to ettermiddager i uken. Stillinger lyses ut ved behov.


Dersom du er student hos Universitetet i Tromsø, vil det også være mulighet for praksisplass. I praksisperioden får du relevant arbeidserfaring og muligheten til å prøve ut hvordan det er å jobbe i en statlig etat. Som student vil du bli plassert i en avdeling som jobber med saksbehandling, enten i helserettsavdelingen eller i en av avdelingene som behandler pasientskadesaker. Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker praksisplass hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, kan sende e-post til student@helseklage.no


Studenter på fjerde og femte studieår med interesse for fagområdene erstatningsrett, helserett, forvaltningsrett, EU/EØS-rett, trygderett eller prosedyre, kan dessuten søke om å bli praktikant. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er et av Norges største fagmiljøer innen disse områdene, og som praktikant får du muligheten til å lære mer om disse. I løpet av fire uker får du relevant arbeidserfaring og prøvd hvordan det er å jobbe som jurist eller advokatfullmektig i en statlig etat. Under praktikantperioden er du tilknyttet en av avdelingene deres- enten helserettsavdelingen, en av avdelingene som jobber med personskadeerstatning, eller rettsaksavdelingen.


Som fulltidsansatt sommervikar vil du få et unikt innblikk i offentlig forvaltning, og selve kjernevirksomheten hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Hver sommer har de fulltidsjobber for jusstudenter ved service- og dokumentsenteret. Arbeidsoppgavene består i all hovedsak av enklere forberedende saksbehandling, anonymisering av vedtak, posthåndtering, betjening av sentralbord, i tillegg til andre kontoroppgaver. Stillingen lyses ut januar hvert år, og studenten må kunne jobbe 8-10 uker.


Dersom du skriver masteroppgave innenfor et av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten sine fagområder, kan du også søke om å få faglig veiledning. I tillegg deler de hvert år ut to masterstipent på 15 000 kroner til studenter som skal skrive masteroppgave innenfor deres fagområder. Frist for å søke om masterstipend til vårsemesteret 2023 er 30. november.


Hvordan er det å jobbe i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten?Hvordan er gangen i en klagesak hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten?Animasjon: Klage på vedtak om pasientskadeerstatning


Informasjonen er hentet fra helseklage.no, og artikkelen er publisert etter godkjenning fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Juridikum takker for informative videoer og animasjoner.
Relaterte innlegg

Se alle

Comments


bottom of page