top of page

Om candidatus juris: mastergrad i Danmark

Mange studenter er interessert i å ta mastergrad i Danmark etter å ha fullført bachelorgrad i rettsvitenskap. Det er imidlertid få som har kunnskap om opptakskravene og oppbyggingen av den danske kandidatutdannelsen. I denne artikkelen vil det derfor bli redegjort for opptakskrav, søknadsprosess, gjennomføring og oppbygging av den danske kandidatutdannelsen i jura.

Opptakskrav

Dersom du har avsluttet, eller er i gang med siste semester av en avgangsgivende bachelorutdannelse i rettsvitenskap, kan du søke på den danske kandidatutdannelsen i jura.


Studenter med norsk bachelorgrad må imidlertid laste opp dokumentasjon til det ønskede univeristet, slik at det aktuelle fakultetet individuelt kan vurdere om kandidaten oppfyller opptakskravene. Relevant dokumentasjon vil være eksamensbeviser, kopi eller link til studieordningen på din bachelorutdannelse, dokumentasjon på statsborgerskap, og beskrivelse av alle beståtte eksamner på bachelorutdannelsen. Uten å laste opp slik dokumentasjon som fakultetet krever, vil du ikke bli vurdert til kandidatutdannelsen i jura.


Som utenlandsk statsborger fra et nordisk land må du i tillegg dokumentere at du har bestått norsk på A-nivå (bestått eksamen på VG3-nivå i norsk videregående skole) og at du innehar en engelsk B. På norsk tilsvarer "engelsk B" faget Engelsk 1 (eller tidligere internasjonal engelsk) fra andreklasse videregående. Alternativt må du bestå Studieprøven i dansk, som består av tre deler: leseforståelse, skriftlig fremstilling og muntlig kommunikasjon. Dette er en kostnad du må dekke selv.


Søknadsprosess

Ved Københavns Universitet er det fra og med høsten 2016 et begrenset antall plasser på kandidatutdannelsen for søkere med bachelor fra andre studiesteder. Studenter med bachelor fra Danmark har nemlig rettskrav på å komme inn på kandidatutdannelse som tilhører bachelorutdannelsens fagområde(r). Det er først når kandidatene med rettskrav er gitt studieplass, at studenter uten rettskrav kan gis innpass.


Dersom det er flere kvalifiserte søkere fra andre studiesteder (altså uten rettskrav) enn det er plasser, skjer utvelgelsen på bakgrunn av en helhetsvurdering. Vurderingen vil variere noe ut fra hvilket universitet du søker til, men generelt baserer den seg på et karaktergjennomsnitt fra bachelorutdannelsen og en kort motivasjonssøknad. Her stilles det relativt høye krav til søkerne. I løpet av de siste årene har det nemlig vært nødvendig å begrense opptaket til kandidatutdannelsen i jura, fordi det er langt flere søkere enn det det er kapasitet til.


Når opptakskrav og øvrig dokumentasjon er i orden, søker du opptak gjennom Universitetet i København sin søknadsportal eller Universitetet i Aarhus sin søknadsportal. Vær oppmerksom på København sin søknadsportal kun er åpen i søknadsperioden, hvilket er 16. januar til 1 mars. Søknadene behandles fortløpende.


Gjennomføring

Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig utdannelse som er preget av stor grad av valgfrihet. Utdannelsen har 2 obligatoriske fag, i tillegg til et stort antall valgfag. Studiestrukturen på kandidatutdannelsen er altså meget fleksibelt oppbygd. I likhet med den norske masteren, avsluttes den juridiske kandidatutdannelsen i Danmark med en 30-poengs master, der du som student får mulighet til å gå i dybden med en juridisk problemstilling.

Nedenfor er et eksempel på hvordan du kan bygge opp strukturen på din kandidatutdannelse (etter København sin modell):


1. år

1. semester 2. semester

Skatterett (7.5 studiepoeng) Valgfag (i alt 30 studiepoeng)

Sivilprosessrett (15 studiepoeng)

Valgfag (7.5 studiepoeng)


2. år

3. semester 4. semester

Valgfag (i alt 30 studiepoeng) Master (30 studiepoeng)I løpet av kandidatutdannelsen har du gode muligheter til å gi din utdannelse et tverrfaglig preg. Du kan blant annet ta totalt 60 studiepoeng utenfor det juridiske fakultet. Det er også gode muligheter for å gi din utdannelse et internasjonalt preg, da fakultetet tilbyr en rekke valgfag med internasjonalt perspektiv. Uteksaminerte studenter fra Danmark har derfor gode muligheter for å arbeide i utlandet, blant annet på ambassader, i EU-institusjoner eller internasjonale virksomheter.


Du kan også velge å gjennomføre et halvt år til et helt år av din kandidatutdannelse i utlandet, eller å ta "prosjektorientert forløb" på 15 eller 30 studiepoeng. Under det prosjektorienterte forløpet får du som student anledning til å anvende din kompetanse i praksis. Praksisen kan gjennomføres ved virksomheter, organisasjoner og myndigheter i både Danmark og utlandet.


Har du ytterligere spørsmål? Ta kontakt med Juridikum eller dirkete med Studie- og Karrierevejledningen på jura


366 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page