top of page

Stilling som førstekonsulent i Namsfogden i Innlandet

Etter endt studie starter mange sin arbeidskarriere med en førstekonsulent-stilling. Det etterlyses til stadighet førstekonsulent-stillinger, blant annet i kommunen, politiet, NAV, Statsforvalteren, bank, andre offentlige etater, og ulike kommersielle virksomheter. I det følgende vil det nærmere kort redegjøres for stillingen som førstekonsulent i Namsfogden Innlandet.


En førstekonsulent arbeider innenfor et bestemt fagfelt, og oppgavene kan ligge i en av politiets mange enheter, som for eksempel innenfor forvaltning, HR, retts- og påtale eller hos Namsfogden. Juridikum har i denne forbindelse vært i kontakt med Innlandet Politidistrikt, Felles enhet for sivil rettspleie i Namsfogden i Innlandet.


Arbeidsoppgaver

En førstekonsulent innenfor sivil rettspleie hos Namsfogden i Innlandet kan ha flere ulike arbeidsoppgaver. I hovedsak er det saksbehandling på ulikt nivå og innholdet i disse oppgavene vil naturlig nok variere, alt etter som hvilket fagområde du jobber med.


Den største porteføljen til Namsfogden i Innlandet er begjæring om utlegg, og utlegg er det de fleste medarbeiderne hos Namsfogden i Innlandet jobber med. Noen har i tillegg andre oppgaver, som ansvar for tung tvang (eks. fravikelser, tilbakeleveringer og arrest/midlertidig forføyning) og stevnevitnefunksjon, eller sekretariatsfunksjonen for forliksrådet. I tillegg har Namsfogden i Innlandet et eget saksmottak, hvor all post blir behandlet.


Generelt arbeider førstekonsulenten med selvstendig saksbehandling.

Innenfor utleggsporteføljen er det å avholde utleggssaker, behandle klager, besvare eposter og alle øvrige henvendelser på saken. Når en saksbehandler får tildelt en sak følges denne fra begynnelse til slutt.


I tillegg betjener alle ansatte Namsfogdens felles telefonsløyfe. Der besvares henvendelser partene har på sin sak, eller det kan være spørsmål om hvordan gå frem for å begjære utlegg, forliksklage eller realisere et allerede etablert pant.


Når det gjelder sakskomplekset varierer det i stor grad hvor komplisert en sak er. Det har imidlertid vært en utvikling i retning av flere komplekse saker, og denne utviklingen gjør også at saksbehandlere må holde seg faglig oppdatert, og i stand til å behandle saker av ulik kompleksitet.


Kvalifikasjoner og stillingskoder

Hvorvidt man ansettes som førstekonsulent eller rådgiver, vil i stor grad være avhengig av om man er utdannet jurist, eller om man har annen utdanning og/eller en bachelorgrad. Det vil også komme an på hvilken stilling som lyses ut.


Ledige stillinger lyses som regel ut som førstekonsulent/rådgiver, og formalkompetansen vil være avgjørende om man tilsettes som førstekonsulent, eller rådgiver som nevnt over. Namsfogden i Innlandet har i nyere tid hatt praksis på å ansette jurister i rådgiverkode.


Seniorkonsulent er forbeholdt i stor grad de som har jobbet noen år og har god erfaring fra saksområdet de jobber med. Dette kan således være et karrieresteg opp fra førstekonsulent.


Rådgiverkode anvendes i hovedsak i dag på de som er jurister, samt de som jobber med tung tvang og uteoppdrag hos Namsfogden i Innlandet (fravikelser, tvangssalg mm). Seniorrådgiver anvendes på de som jobber som fag- og opplæringsansvarlig.


I utlysningsteksten når politiet lyser ut stillinger er det listet opp hva som er nødvendige og hva som er ønskeligekvalifikasjoner for de ulike stillingene. Dersom det for eksempel lyses ut en stilling som innebærer uteoppdrag hos Namsfogden i Innlandet, det vil si behandle saker som eksempelvis fravikelser og tvangssalg, vil det i tillegg til de ulike kvalifikasjonene dessuten være avgjørende å ha medarbeidere som er egnet til å takle dette. Dette vil blant annet innebære gode kommunikasjonsevner, evnen til å tenke raskt og å lese situasjonsbildet, samt fatte beslutninger på kort tid.


Når det gjelder personlige egenskaper er det også viktig at medarbeidere har kontroll på egen økonomi, det vil si ikke har betalingsanmerkninger, mm. Det kreves plettfri vandel, og en uttømmende og utvidet politiattest må innhentes før en eventuell ansettelse. Øvrige kvalifikasjoner vil variere ettersom hvilken stilling som lyses ut, og innholdet av denne.


Har du spørsmål til Namsfogden i Innlandet?

Legg igjen en kommentar eller ta kontakt med Juridikum her.


Artikkelen er publisert etter godkjenning fra Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder for seksjon tvang og forlik i Namsfogden i Innlandet.

565 visninger0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle

Comments


bottom of page